Nói tào lao

Lưu bài yêu thích

Nói tào lao

Nếu anh chết thử vài năm.
Để xem em đứt ruột tằm ra sảo
Để xem nỗi quý niềm yêu
Một lần cuối rốt bao nhiêu mặn nồng?
Sống cho tốt đẹp với lòng,
Chết thôi nước mắt ròng ròng làm chi!

Anh buồn anh bỏ anh đi,
Em còn sống đó vui chi một mình!
Muôn năm ước hẹn nghĩa tình,
Một giờ sao bỗng lạ mình lạ ta!

Sống mà cách biệt, chia xạ
Thôi anh chết thử xem ra thế nào
Tiếc em, anh nói tào lao
Em ơi, chớ thấy máu đào ở trong!

Xuân diệu

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com