10

10/3 Total

1

1/1 Pages

MySQL trigger syntax
MySQL trigger syntax
2018-10-03 14:29:45
245

Cú pháp kích hoạt MySQL Để tạo trình kích hoạt mới, bạn sử dụng câu lệnh CREATE TRIGGER. Phần sau minh họa cú pháp của câu lệnh CREATE TRIGGER...

Cookie
Cookie
2018-10-02 13:21:07
214

Cookie thường được sử dụng để xác định người dùng. Cookie là một tệp nhỏ mà máy chủ nhúng trên máy tính của người dùng. Mỗi lần cùng một máy...

Session
Session
2018-10-02 13:22:23
243

Session là một phiên dùng để lưu thông tình dùng qua nhiều trang khác nhau. Nó không giống như cookie , thông tin không được lưu trên máy người dùng...