Cookie

Lưu bài yêu thích

Cookie

Cookie thường được sử dụng để xác định người dùng. khác với session

Cookie là gì?
Cookie thường được sử dụng để xác định người dùng. Cookie là một tệp nhỏ mà máy chủ nhúng trên máy tính của người dùng. Mỗi lần cùng một máy tính yêu cầu một trang với một trình duyệt, nó cũng sẽ gửi cookie. Với PHP, bạn có thể tạo và truy xuất các giá trị cookie.

Tạo cookie với PHP
Một cookie được tạo ra với hàm setcookie ().

Cú pháp
setcookie (tên, giá trị, hết hạn, đường dẫn, miền, bảo mật, httponly);
Chỉ có tham số tên là bắt buộc. Tất cả các thông số khác là tùy chọn.

PHP Tạo / Lấy Cookie
Ví dụ sau tạo cookie có tên "người dùng" với giá trị "admin". Cookie sẽ hết hạn sau 30 ngày (86400 * 30). "/" Có nghĩa là cookie có sẵn trong toàn bộ trang web (nếu không, hãy chọn thư mục bạn thích).

Sau đó, chúng tôi lấy giá trị của cookie "người dùng" (sử dụng biến toàn cầu $ _COOKIE). Chúng tôi cũng sử dụng hàm isset () để tìm hiểu xem cookie đã được đặt chưa:

<?php
$cookie_name = "admin";
$cookie_value = "đẹp trai";
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 * 30), "/"); // 86400 = 1 day
?>


Sửa đổi giá trị cookie
Để sửa đổi một cookie, chỉ cần thiết lập (một lần nữa) cookie bằng cách sử dụng hàm setcookie ():


Xóa cookie
Để xóa cookie, hãy sử dụng hàm setcookie () với ngày hết hạn trong quá khứ:

<?php
// set the expiration date to one hour ago
setcookie("user", "", time() - 3600);
?>


Kiểm tra xem Cookies có được bật hay không
Ví dụ sau tạo một tập lệnh nhỏ để kiểm tra xem cookie có được bật hay không. Đầu tiên, hãy thử tạo một cookie thử nghiệm với hàm setcookie (), sau đó đếm biến $ _COOKIE mảng:

<?php
if(count($_COOKIE) > 0) {
    echo "Cookies are enabled.";
} else {
    echo "Cookies are disabled.";
}
?>

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com