11

11/3504 Total

1

1/319 Pages

Mưa tí tách
Lá khởi vàng chưa nhỉ?
Gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực
Hiểu để sống vui
Chọn ai?
Em còn nhớ không?
Hẹn tháng tám
Sống chậm lại
Rồi một ngày nào đó
Hy vọng, niềm tin và nghị lực
Sắp xếp lại cuộc sống