Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

Danh ngôn 264

Danh ngôn 264

Gần son thì đỏ, gần mực thì đen.
Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông.
Gần người lành thì có đức, gần người ngu thì dại.
Gần kẻ nịnh hót thì a dua, gần đứa tham lam thì trộm cắp.

- Mạnh Tử -

Danh mục