Chat

các lệnh cơ bản trong SSH

2018-10-01 20:54:34
384
các lệnh cơ bản trong SSH

 

các lệnh cơ bản trong ssh :

1. Tìm port 

lsof -i :3005

2. Kill port

kill -9 <PID>

3. Kill port node

killall -9 node

4. restart httpd

service httpd restart

5. shutdown vps

shutdown -r now

6. reboot vps

reboot

Cảm nhận của bạn về bài viết: