Tình yêu là gì?
  • Hỏi thế gian tình ái là chi
  • Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
  • Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
  • Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
What's Love?
  • Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
  • Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
  • Giờ chàng đang ở nơi nao
  • Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.
Liên hệ
lời hay ý đẹp:

các lệnh cơ bản trong SSH

các lệnh cơ bản trong SSH

 

các lệnh cơ bản trong ssh :

1. Tìm port 

lsof -i :3005

2. Kill port

kill -9 <PID>

3. Kill port node

killall -9 node

4. restart httpd

service httpd restart

5. shutdown vps

shutdown -r now

6. reboot vps

reboot

Danh mục